YouTube testuje novú funkciu. Umožní prepínať medzi kamerami - Blog - Repasované počítače, repasované notebooky, repasované tlačiarne

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

YouTube testuje novú funkciu. Umožní prepínať medzi kamerami

Publikoval Juraj Baránek v IT · 12/2/2015 13:34:00
V prí­pa­de služ­by YouTu­be ide o pr­vý po­kus in­teg­ro­vať ta­kú­to \nfun­kciu. Vý­ber z via­ce­rých ka­mier je dos­tup­ný iba pre zá­znam z \nkon­cer­tu spe­váč­ky Ma­di­lyn Bai­ley. Di­vá­ci mô­žu pre­pí­nať \nme­dzi štyr­mi ka­me­ra­mi po­mo­cou klá­ves 1 až 4.

Ho­ci fun­kcia mo­men­tál­ne ne­fun­gu­je ideál­ne - pri pre­cho­de \nme­dzi zá­ber­mi sa ob­ja­ví men­šie sek­nu­tie - ide o za­ují­ma­vý \nkon­cept, kto­rý má ur­či­te po­ten­ciál. Je mož­né, že o pár ro­kov sa \nbu­de­me voľ­ne pre­pí­nať me­dzi množ­stvom ka­mier pri sle­do­va­ní \nkon­cer­tov, kon­fe­ren­cií ale­bo zá­zna­mov zo špor­to­vých \nuda­los­tí.




Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_connect() in /home/nd008800/_sub/repasovane-pocitace/res/x5engine.php:2296 Stack trace: #0 /home/nd008800/_sub/repasovane-pocitace/res/x5engine.php(2273): ImDb->setUp('46.229.230.246', 'nd008800', 'tkekebir', 'nd008801db') #1 /home/nd008800/_sub/repasovane-pocitace/res/x5engine.php(1951): ImDb->__construct('46.229.230.246', 'nd008800', 'tkekebir', 'nd008801db') #2 /home/nd008800/_sub/repasovane-pocitace/res/x5engine.php(5110): ImComment->loadFromDb('46.229.230.246', 'nd008800', 'tkekebir', 'nd008801db', 'Blog', 'x5_pc0o51sn8v') #3 /home/nd008800/_sub/repasovane-pocitace/res/x5engine.php(445): ImTopic->loadDb('46.229.230.246', 'nd008800', 'tkekebir', 'nd008801db', 'Blog') #4 /home/nd008800/_sub/repasovane-pocitace/blog/index.php(153): imBlog->showPost('0o51sn8v', 1) #5 {main} thrown in /home/nd008800/_sub/repasovane-pocitace/res/x5engine.php on line 2296